Isikuandmete kaitse

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2016/679 artiklile 30 vastav deklaratsioon isikuandmete töötlemise kohta.

1.  VASTUTAV TÖÖTLEJA

Finnfoam Oy
Satamakatu 5, 24100 Salo, Soome
Ettevõtte ID: 3156678-7

2.  ISIKUANDMETE VOLITATUD TÖÖTLEJA

Mikko Aaltonen, õigusdirektor
Finnfoam Oy
Satamakatu 5, 24100 Salo, Soome
  mikko.aaltonen@finnfoam.fi  

3.  REGISTRI NIMI

Finnfoam Oy klientide, potentsiaalsete klientide ja turundusregister

4.  ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

Isikuandmete töötlemine põhineb ettevõtte õigustatud huvil kliendisuhte või muu asjakohase seose alusel. Isikuandmeid kasutatakse Finnfoam Oy

 • olemasolevate ja potentsiaalsete kliendisuhete haldamiseks, hoidmiseks, säilitamiseks ja arendamiseks
 • kommunikatsiooni ja turunduse suunamiseks
 • teenuste väljatöötamiseks, pakkumiseks ja arendamiseks
 • teenustest ja üritustest teavitamiseks ning nende turundamiseks
 • koolituste ja kursuste haldamiseks
 • äritegevuse planeerimiseks ja arendamiseks
 • turu-uuringuteks ning klientide tagasiside ja klientide rahulolu andmete kogumiseks ja aruandluseks

5.  REGISTRITEABE SISU

Seoses registriga töötleme järgmisi andmesubjekti esitatud andmeid:

 • nimi
 • aadress(id)
 • telefon
 • e-post
 • organisatsioon
 • ametikoht organisatsioonis
 • valdkond

Lisaks võib register sisaldada muid andmesubjekti ja tema võimaliku kliendisuhtega seotud märkusi ning muud kliendisuhte haldamiseks vajalikku teavet, näiteks teavet otseturunduslubade/-keeldude, varasemate või tulevaste üritustel osalemise, toiduallergiate (andmesubjekti poolt vabatahtlikult koolitusel osalemisega seoses esitatud teave) või andmesubjekti tellimuste, nende tarnimise ja arveldamise kohta. Lisaks võib register sisaldada  küpsiste  kaudu kogutud teavet andmesubjekti külastuste ja tegevuste kohta vastutava töötleja veebilehel.

6.  REGULAARSED TEABEALLIKAD

Teavet saame peamiselt otse andmesubjektilt endalt või vastutava töötleja veebilehel olevate küpsiste kaudu. Lisaks võib isikuandmeid koguda ja uuendada käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud eesmärkidel ka avalikult kättesaadavatest allikatest ning ametiasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt saadud teabe alusel kohaldatavate seaduste piires. Selline teabe uuendamine toimub käsitsi või automatiseeritult.

7.  ANDMETE REGULAARNE AVALIKUSTAMINE

Isikuandmeid võib isikuandmete töötlemise eesmärgil avaldada ja edastada vastutava töötleja teenusepakkujatele ja tema tütarettevõtetele, samuti vastutava töötleja tütarettevõtetele. Eespool nimetatud volitatud töötlejatel ei ole õigust töödelda isikuandmeid muul viisil kui vastutava töötleja nimel.

8.  ANDMETE EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EUROOPA LIITU VÕI EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA

Finnfoam Oy püüab alati säilitada ja töödelda isikuandmeid Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas. Finnfoam Oy võib isikuandmete töötlemist tellida ka teenusepakkujatelt, mis võivad asuda väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvates riikides, näiteks Ameerika Ühendriikides. Need ettevõtted võivad töödelda isikuandmeid näiteks IT-teenuste osutamiseks. Teie isikuandmete piisavaks kaitsmiseks tagame, et nende teenusepakkujate suhtes, kes töötlevad teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, on kehtestatud asjakohased kaitsemeetmed. Sellised kaitsemeetmed hõlmavad näiteks isikuandmete rahvusvahelist edastamist hõlmavaid andmeedastuslepinguid.

9.  ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTTED

Infosüsteemides säilitatavad ja töödeldavad andmed on kättesaadavad piiratud arvule ja määratud isikutele. Kasutamine eeldab infosüsteemi sisselogimist oma isikliku kasutajanime ja parooliga. Infosüsteemid on kaitstud asjakohaste viirusetõrjeprogrammide ja tulemüüridega.

Käsitsi koostatud isikuandmeid sisaldavad dokumendid on kaitstud volitamata juurdepääsu ja ebaseadusliku töötlemise (nt hävitamise, muutmise või avalikustamise) eest. Iga töötleja võib töödelda ainult neid isikuandmeid, mida ta vajab oma töö käigus.

10.  ANDMETE SÄILITAMINE

Säilitame isikuandmeid nii kaua, kui kliendisuhe kehtib, või nii kaua, kui seadus seda nõuab.

Turundusloa andnud isikute isikuandmeid säilitatakse turundusregistris seni, kuni andmesubjekt turunduse keelab. Sellisel juhul aga säilitatakse registris isiku põhiandmed ja teave turunduskeelu kohta.

Koolitusel osalejate tundlikud isikuandmed (toiduallergiad) kustutatakse pärast koolitusel osalemist.

Külastajaandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik turvalisuse tagamiseks. Pärast seda hävitatakse andmed nõuetekohaselt.

Hindame regulaarselt andmete säilitamise vajadust, võttes arvesse kohaldatavaid õigusakte. Lisaks rakendame mõistlikke meetmeid tagamaks, et registris ei säilitata andmesubjektide isikuandmeid, mis on vastuolus töötlemise eesmärkidega, aegunud või ebatäpsed. Sellise teabe parandame või hävitame viivitamatult.

11.  ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektil on õigus keelata oma andmete kasutamist elektrooniliseks otseturunduseks, kasutades selleks uudiskirja või muu elektroonilise sõnumi tellimisest loobumise või keelamise linki või pöördudes kirjalikult punktis 2 nimetatud volitatud töötleja poole.

Andmesubjektil on õigus kontrollida, milliseid andmeid tema kohta on registrisse salvestatud, ning vajaduse korral nõuda vastutavalt töötlejalt tema kohta registrisse kantud andmete parandamist või täiendamist. Andmesubjekt vastutab enda esitatud teabe täpsuse eest. Andmesubjekt peab teavitama, kui andmesubjekti esitatud teabes on muudatusi. Vastutav töötleja võib ebaõiget teavet parandada ka omal algatusel pärast ebaõigest teabest teada saamist.

Andmesubjektina on teil vastavalt isikuandmete kaitse seadusele õigus esitada vastuväiteid või taotleda oma andmete töötlemise piiramist ja esitada järelevalveasutusele kaebus isikuandmete töötlemise kohta, samuti taotleda oma andmete kustutamist või ülekandmist ühest süsteemist teise. Kõik andmesubjekti taotlused tuleb saata kirjalikult punktis 2 nimetatud volitatud töötlejale.

12.  ISIKUANDMETE KAITSE DEKLARATSIOONI MUUDATUSED

Selle deklaratsiooni muutmisel kuvame muudatused deklaratsioonis selgelt koos kuupäevaga. Kui muudatused on olulised, võime teid neist teavitada ka muul viisil, näiteks e-posti teel või üles pannes teate meie veebilehele. Soovitame teil meie veebilehte regulaarselt külastada ja arvestada nende põhimõtete võimalike muudatustega.

Uuendatud: 20.2.2023